title icon

Залгамж холбоо

Залгамж холбоо сэдэвт үйл ажиллагааны хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн эчнээ ангийн оюутнууд өдрийн сургалтын 1- 3 дугаар ангийн оюутнуудтай хамт ажлын байран дээр хамтран хөгжих ажлыг эхлүүллээ