title icon

Хайлтын үр дүн:

Сургалтын алба

Сургалтын алба нь Сэрүүлэг дээд сургуулийн эрхэм зорилго зорилттой нийцүүлэн оюутнуудыг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх, тусламж дэмжлэг үзүүлэх чиглүүлэх, зөвлөгөө өгөх, мэдээ мэдээллээр хангах үндсэн чиг үүрэгтэй. ҮНДСЭН АЖЛЫН ЧИГ ҮҮРЭГ Боловсролын…

Оюутны холбоо

Танилцуулга Сэрүүлэг Дээд Сургуулийн Оютны холбоо нь 1997 оны 10 сарын 1ний өдөр үүсгэн байгуулагдсан.  Сэрүүлэг дээд сургуульд суралцагч оюутан бүрийн эрх ашгийг хамгаалж, дуу холой нь болж, санал санаачлагыг…

Клубын үйл ажиллагаа

2015-2016 оны хичээлийн жилд үйл ажиллагаа явуулах клубууд Клубын нэр Клубын зорилго, уриа, алсын хараа Удирдагч багш Клубын ахлагч Зохион байгуулах үйл ажиллагаа 1 БАГШ КЛУБ Клубын уриа:,Мэдлэг бол хүч…