title icon

Хайлтын үр дүн:

Судалгаа

Агуулга 1 2017-2018 онд төгсөгчдийн товч анкет ӨДӨР 2 2017-2018 онд төгсөгчдийн Хөтөлбөрийн чанарын үнэлгээ ӨДӨР, ЭЧНЭЭ 3 2017-2018 онд төгсөгчдийн Ажил эрхлэлтийн судалгаа ЭЧНЭЭ 4 Ажил олгогчийн сэтгэл ханамжийн…