title icon

Магистр

Магистрын хөтөлбөрүүд

Д/д Индекс Хөтөлбөрийн нэр
1 Е01120101 Сургуулийн өмнөх насны боловсролын арга зүй
2 Е04130101 Бизнесийн удирдлага
3 Е04130302 Төрийн захиргааны менежмент
4 Е07210106 Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй
5 Е10220101 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал