title icon

Курсын ажил

Захирлын 2016 оны 05-р сарын 04-ний өдрийн А/29 тоот тушаалын хавсралт №1

Курсын ажлын журам

Бүх мэргэжлийн ангийн оюутан курсын ажлын сэдвийг курсын ажлын журамд заасны дагуу тэнхимээс зарласан сэдвийн хүрээнд сонгож, удирдагч багштайгаа зөвшилцөж захирлын тушаалаар баталгаажуулсан байна.