title icon

Бакалавр

Бакалаврын Хөтөлбөрүүд

Д/д Индекс Хөтөлбөрийн нэр
1 D011409 Багш, гадаад хэлний боловсрол
2 D011201 Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол
3 D011301 Багш, бага ангийн боловсрол
4 D011404 Багш, урлагийн боловсрол
5 D041101 Нягтлан бодох бүртгэл
6 D041201 Санхүү, банк
7 D041301 Бизнесийн удирдлага
8 D041601 Худалдаа
9 D072101 Хүнсний инженерчлэл
10 D102201 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал
11 D071304 Цахилгааны инженер
12 D072401 Уул уурхайн ашиглалтын технологи
13 D061302 Программ хангамж
14 D021202 График дизайн