title icon

Бакалавр

Бакалаврын Хөтөлбөрүүд

Индекс Хөтөлбөрийн нэр
1 D011409 Багш, гадаад хэлний боловсрол
2 D011201 Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол
3 D011301 Багш, бага ангийн боловсрол
4 D011404 Багш, урлагийн боловсрол
5 D023101 Гадаад хэлний орчуулга
6 D041303 Нийтийн удирдлага
7 D021202 График дизайн
8 D041101 Нягтлан бодох бүртгэл
9 D041201 Санхүү, банк
10 D041301 Бизнесийн удирдлага
11 D041401 Маркетинг
12 D041304 Аялал жуулчлалын менежмент
13 D041601 Худалдаа
14 D072101 Хүнсний инженерчлэл
15 D061302 Программ хангамж
16 D081105 Мал аж ахуй
17 D081201 Жимс ногооны аж ахуй
18 D081103 Газар тариалангийн аж ахуй
19 D01301 Зочлох үйлчилгээ
20 D101201 Үсчин гоо сайхан
21 D102201 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал
22 D071201 Байгаль орчны хамгаалах технологи
23 D071304 Цахилгааны инженер
24 D071401 Электрон системийн автоматжуулалт
25 D072304 Тесктилийн үйлдвэрлэлийн технологи
26 D071501 Механик инженер
27 D071601 Авто инженер
28 D072401 Уул уурхайн ашиглалтын технологи
29 D073202 Барилгын инженер