title icon

Ажил эрхлэлтийн судалгаа

Сэрүүлэг дээд сургуулийн төгсөгчийн судалгааны асуулга

Цаг зав гаргаж судалгааны асуулга бөглөж байгаад баярлалаа! Бүх мэдээллийг зөвхөн статистикийн зорилгоор ашиглах бөгөөд мэдээллийн нууцыг чандлан хадгална. Доорх асуултууд нь тус сургуулийн оюутнуудыг хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх, ажил олгогчдын ба салбарын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлоход туслах үндсэн зорилготой юм.